Balagtasan tungkol sa makabagong teknolohiya

Ang pinakabagong paglindol sa Haiti at Chilegaano karami ang namatay mula sa ilang sandali ng paglindol. Hindi rin siya dapat mahirap sa alin mang katungkulan na maaaring nalikha o naragdagan ang sahod sa loob ng taning na panahon ng panunungkulan na pinaghalalan sa Balagtasan tungkol sa makabagong teknolohiya.

Hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatatag ng relihiyon, o nagbabawal sa malayang pagsasagamit nito. Ang binanggit na talata ay nagbibigay linaw: Kapang hindi natamo ang kilankailangang bilang, ang usapin ay dapat pagpasyahan en banc, sa pasubali, na ang ano mang doktrina o simulain ng batas na inilagda ng Hukuman sa isang pasya na iginawad en banc o sa dibisyon ay hindi maaaring baguhin o baligtarin mabilan sa pagpapasya en banc ng Hukuman.

Matangi kung kinakailangan ng batas o ng mga pangunahing gawain ng katungkulan, hindi dapat humawak ang sino mang halal na pinuno ng ano mang iba pang katungkulan o trabaho sa Pamahalaan o alin mang bahagi o kontrolado ng Pamahalaan o sa gma sangay nito. Pagsabog at sakunang mga nuclear: Ang kontribusyong pinansyal sa mga partido, organisasyon, koalisyon, o kandidatong pampulitika mula sa banyagang pamahalaan at mga sangay niyon na may kaugnayan sa mga halalan ay ituturing na panghihimasok sa mga gawaing pambansa at, kapag tinanggap, magiging karagdagang batayan sa pagkansela sa pagkarehistro nila sa Komisyon, bukod sa iba pang mga parusa na maaaring itakda ng batas.

Hindi baga ang lahat ay dumaranas ng mga gayon sa kasalukuyan. As an academic based in the region, Cordero continues to be active in Bikol literary and cultural scene through his many advocacies and participation in various literary and art workshops, read-along series, conferences and other cultural events that promote literature and scholarship, civic participation, environmental concerns and cultural regeneration.

Pandaigdigang panghihina ng kalakalan: Dapat seguruhin ng Estado ang pantay na pag-uukol ng mga pagkakataon para sa lingkurang pambayan, at ipagbawal ang mga dinastiyang politikal ayon sa maaaring ipagkahulugan ng batas. Dapat nitong ikintal sa kabataan ang pagkamakabayan, nasyonalismo at pasiglahin ang paglahok nila sa mga gawaing bayan at sibiko.

Ang pagpapanatili ng katiwasayan at kaayusan sa mga rehiyon ay dapat na pananagutan ng mga lokal na sangay ng pulisya na isasatatag, tustusan, pangangasiwaan at gagamitin nang naaayon sa mga karamptang batas. Ang gayong pansamantalang pagtatalaga ay hindi dapt lumampas sa anim na buwan nang walang pagsang-ayon ang kinauukulang hukom.

Kasihan nawa ako ng Diyos. Dapat kilalanin ang karapatan ng taong-bayan na mapagbatiran hinggil sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa tanan.

Ang mga Hukumang Panghalalan at ang Komisyon ng Paghirang ay dapat buuin sa loob ng tatlumpung araw makaraang matatag ang Senado at ang Kapulungan ng mga Kinatawan sa pagkakahalal ng Pangulo ng Senado at ng Speaker. Dapat pasiglahin ng Estado ang mga organisasyong di-pampamahalaan, saligpamayanan, o sektoral na nagtataguyod ng kagalingan ng bansa.

At ngayon, sa pagdanas ng mga kasakunaang ito ng sabay-sabay, ang tanong ngayon ay: Ilan ba ang mga digmaan at hidwaan sa pagitan ng mga bansa sa kasalukuyan. Dapat pamalagiin ng Estado ang pagkamatapat at pagkamarangal sa lingkurang pambayan at magsagawa ng positibo at epektibong mga hakbangin laban sa graft and corruption.

Mga mababagsik na mga sakit at mga pagsasalot: Dapat magtakda ang Kongreso ng isang sistema para maseguro ang pagiging sekreto at sagrado ng mga balota at gayon din ng isang sistema para sa pagbotong liban ng mga kwalipikadong Pilipino na nasa ibang bansa. Siya ay dapat na maglingkod hanggang sa ang Pangulo o Pangalawang Pangulo ay mahalal at maging marapat, at dapat sumailalim sa katularing mga katakdaan ng mga kapangyarihan at diskwalipikasyon katulad ng sa Nanunungkulang Pangulo.

Gayon man, matapos mabasa ang sakdal, maaring ituloy ang paglilitis kahit wala ang nasasakdal sa pasubaling marapat na napatalastasan siya at di makatwiran ang kanyang kabiguang humarap.

Tinatanggap at sinusunod ng Pilipinas, nang naaalinsunod sa kapakanang pambansa, ang patakarang malaya laban sa pagkakaroon ng sandatang nukleyar sa teritoryo nito.

Ang mga karagatang nakapaligid, nakapagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging ano man ang lawak at mga dimensyon ay nag-aanyong bahagi ng panloob na karagatan ng Pilipinas.

Gayon pa man, kapag di sapat ang sistemang internal control ng inaudit na mga tanggapan, ang Komisyon ay maaaring gumamit ng mga hakbangin kabilang ang pansamantala o natatanging pre-audit na kinakailangan at nararapat upang maiwasto ang mga pagkukulang.

Dapat itaguyod ng Estado ang katarungang panlipunan sa lahat ng mga yugto ng pambansang pagpapaunlad. Tunay ngang may nagdagdag sa mga aral ng Dios.

At mangyayari, na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay; nguni't ang ikatlo ay maiiwan. Hindi dapat manungkulan ang sino mang Pangalawang Pangulo sa loob ng mahigit sa dalawang magkasunod na taning ng panunungkulan.

Hindi dapat maging valid ang ano magn boto para sa alin mang partido, organisasyon, o koalisyong pampulitika, matangi sa maaaring itadhana ng Konstitusyong ito sa ilalim ng party-list system. Hindi dapat na ang isang tao ay makalawang masapanganib ng kaparusahan sa iisang paglabag.

“Nakabubuti ba o Nakasasama ang Pagpapalaganap ng Paggamit ng FACEBOOK?”

Ang Kongreso ay dapat magsimula ng pagpupulong sa ikasampu ng umaga ng ikatlong araw pagkaraang mabakante ang mga katungkulan ng Pangulo at ng mga Pangalawang Pangulo, alinsunod sa mga alituntunin nito na hindi mangangailangang itawag, at sa loob ng pitong araw ay magpatibay ng batas na tumatawag ng tanging halalan upang maghalal ng isang Pangulo at isang Pangalawang Pangulo na idaraos nang hindi aaga sa apatnapu't limang araw o di lalampas sa animnapung araw mula sa panahon ng pagtawag na iyon.

Naga-apprentice sa pag-asikaso sang duta kag mga mana. Padayon sia gasulat sang binalaybay sa Hiligaynon, English, kag Filipino. Hindi dapat magpatibay ng batas na nagkakaloob ng titulo ng pagkahari o pagkamaharlika. Dapat masalalay sa isang Kongreso ng Pilipinas ang kapangyarihang Tagapagbatas, na dapat binubuo ng isang Senado at isang Kapulungan ng mga Kinatawan, maliban sa lawak na inilaan sa mga taongbayan ng tadhana tungkol sa pagpapatiuna at referendum.

Tsismosang nagpipista sa iskandalo ng sinuman; Silaban ang kompyuter. Ito ang paksa ng mga pahayag ni Maestro Evangelista habang makikita natin ang kasagutan mamaya. Matangi kung naiiba ang itinatadhana ng Konstitusyong ito o ng batas, ano mang pasya, utos, o hatol ng bawat Komisyon ay maaaring idulog sa bisa ng certiorari sa Kataaastaasang Hukuman ng paghahabol ng panig sa loob ng tatlumpung araw pagkatanggap ng sipi niyon.

Dapat maglaan ang Pangulo ng mga panrehiyong sanggunian sa pagpapaunlad o iba pang katulad ng mga kalupunan ng binubuo ng lokal na mga pinuno ng pamahalaan, mga panrehiyong puno ng mga kagawaran at iba pang mga tanggapan ng pamahalaan, at ng mga kinatawan mula sa mga organisasyong di pampamahalaan sa loob ng mga reiyon para sa mga layuning desentralisasyon ng pangangasiwa upang mapatatag ang autonomy ng mga unit doon at upang mapabilis ang pagsulong at pag-unlad na pangkabuhayan at panlipunan ng mga unit sa rehiyon.

Ano ang sumasaisip sa atin kapang relihiyon ang pinag-uusapan?. Sa Pag-aaral, Libro o Teknolohiya? Introduksyon Isang malaking bahagi ang teknolohiya upang mas maayos na maipakita ang mga aralin na itinuturo sa loob ng klase.

Sep 05,  · Talumpati tungkol sa Kabataan "Donna Jane Lorico" * Noon at ngayon “Kabataan” Sa modernong panahon, ang mga kabataan ay maaaninag kung saan-saan, mayroong nasa mga bars at nagliliwaliw kung saan-saang lugar, papaano na tayong matatawag na pag-asa ng bayan kung ganoon an gating gawi at kilos.

makabagong teknolohiya. English. baliw. maikling balagtasan tungkol sa teknolohiya. English. short poetic about technology. Last Update: Usage Frequency: kasabihan tungkol sa teknolohiya. Last Update. Sa mga huling dekada ng nakaraang siglo (20 th century) hanggang sa kasalukuyan, nakita at naranasan ng sangkatauhan ang maraming kasakunaan sa iba’t-ibang dako ng mundo na nagpapaalala sa mga ipinahayag ng mga Propeta ng Dios sa Banal na Aklat, tungkol sa “katapusan ng mundo” at ang “dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon.”.

Saligang Batas ng Pilipinas (1987)

Home Essays Balagtasan Sa Henerasyon Balagtasan Sa Henerasyon Noon at Ngayon. Topics: singles Kabataan Sa Makabagong Henerasyon Essay Essays. The essay was a popular form of expression for the early writers. As early as essayist expressed the need for literature that was native and national.

pesrsepsyon tungkol sa paggamit ng kompyuter. Kabataan:pag asa ng bayan. teknolohiya. Panliligaw. Dahil marahil sa pagbabago ng estilo ng pagpapalaki ng mga magulang sa makabagong heneresiyon.

mabilis ding nabago nito ang ikot ng mundo. Kaya lingid man sa kanilang kaalaman ang unti-unting pagbabago sa iyong pag-uugali. mabilis din nagbabago 4/4(5).

Balagtasan tungkol sa makabagong teknolohiya
Rated 3/5 based on 74 review
10 halimbawa ng balagtasan in English with examples